АТ УкрНДІАТ

     
 
Дата розміщення: 20.04.2013

Звіт за 1 квартал 2013 року

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Кривов Георгiй Олексiйович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

19.04.2013

(дата)Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2013 року

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Український науково-дослiдний iнститут авiацiйної технологiї"
1.2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження м. Київ, 04080, вул. Фрунзе 19-21
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 14308552
1.5. Міжміський код та телефон, факс (044) 417-80-08, (044) 455-93-93
1.6. Електронна поштова адреса info@ukrniat.com


2. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

2.1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

19.04.2013

(дата)


2.2. Квартальна інформація розміщена на власній сторінці

ukrniat.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

20.04.2013

(дата)