АТ УкрНДІАТ

     
 
Дата розміщення: 20.04.2013

Звіт за 1 квартал 2013 року

Інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності


8. Iнформацiя про основнi показники господарської та фiнансової дiяльностi

8.1. Iнформацiя про основнi показники господарської та фiнансової дiяльностi

За I квартал 2013 року дохiд Товариства склав 2961 тис. гривень, а саме:
- вiд реалiзацiї товарiв (робiт, послуг) – 613 тис. грн.;
- iншi операцiйнi доходи – 1653 тис. грн.;
- iншi доходи – 695 тис. грн.
Протягом I кварталу Товариство виконало такi роботи:
- Контракт № 20/12-1 вiд 12.11.2012р. з Компанiєю «Shangshai Electric International Economic & Trading Co., Ltd” Китайська Народна Республiка - поставка механiзованого iнструменту;
- Договiр № 01-633-12 вiд 20.11.2012р. з ДП «АНТОНОВ», «Розробка технологiї виконання з’єднань, якi мiстять деталi з ПКМ, в конструкцiях кiля та стабiлiзатора лiтака Ан-70» - виконано 1 етап.
Товариство продовжує виконувати роботи з АТ «Мотор Сiч», ДП «АНТОНОВ» та ОАО «Нормаль» (Росiйська Федерацiя).
Чистий прибуток Товариства за I квартал 2013 року склав 28 тис. гривень.
У I кварталi 2013 року Товариство сплатило податкiв та зборiв на суму 1090 тис. гривень, в т. ч. до державного бюджету 658 тис. грн., до державних цiльових фондiв 310 тис. грн., iнших обов’язкових платежiв - 122 тис. грн.
В залежностi вiд економiчної ситуацiї, на яку АТ УкрНДIАТ впливати не може, правлiння АТ УкрНДIАТ постiйно працює над програмою заходiв, метою яких є збереження прибутковостi Товариства, розширення кола можливих партнерiв-замовникiв та росту об’ємiв робiт.
Заборгованостi по заробiтнiй платi, вiдрахування до бюджету, Пенсiйного фонду та iнших обов’язкових платежiв iнститут за перiод функцiонування у формi акцiонерного товариства (з 1994 р.) не має.


Голова правлiння Кривов Г.О.


Т.в.о. головного бухгалтера Гриценко О.О.