АТ УкрНДІАТ

     
 
Дата розміщення: 20.04.2013

Звіт за 1 квартал 2013 року

Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент

Найменування ТОВ "Фондова компанiя Трансферт"
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37001565
Місцезнаходження 01133, м. Київ, вул. Щорса, б. 32-В, примiщення №112-113
Номер ліцензії на цей вид діяльності АВ № 520534
Дата видачі ліцензії 02.10.2010
Міжміський код та телефон (044) 284-69-51
Факс (044) 4907277
Вид діяльності Депозитарна діяльність
Опис Договiр ТОВ "Фондова компанiя Трансферт" з емiтентом АТ УкрНДIАТ № Е-7 вiд 30 серпня 2010р "Про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах"


Найменування ТОВ "Трансферт"
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23389974
Місцезнаходження 01133, м. Київ, вул. Щорса, б. 32-В, примiщення №112-113
Номер ліцензії на цей вид діяльності АВ № 534197
Дата видачі ліцензії 06.07.2010
Міжміський код та телефон (044) 284-69-51
Факс (044) 490-72-77
Вид діяльності Депозитарна діяльність
Опис Договiр ТОВ "Трансферт" з емiтентом АТ УкрНДIАТ №3-8 вiд 14.09.2010 року на зберiгання документiв системи реєстру власникiв iменних цiнних паперiв. Дата закриття Реєстру власникiв iменних цiнних паперiв АТ УкрНДIАТ у звязку з дематерiалiзацiєю випуску акцiй - 20 вересня 2010 р.


Найменування Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційноправова форма Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 01001, м. Київ, вул. Грiнченка, б. 3
Номер ліцензії на цей вид діяльності АВ № 189650
Дата видачі ліцензії 19.09.2006
Міжміський код та телефон (044) 279-10-78
Факс (044) 279-12-49
Вид діяльності Депозитарна діяльність
Опис Договiр НДУ з емiтентом АТ УкрНДIАТ № Е-1208 вiд 21 серпня 2010 року на обслуговування емiсiї цiнних паперiв товариства.