АТ УкрНДІАТ

     
 
Дата розміщення: 20.04.2013

Звіт за 1 квартал 2013 року

Основні відомості про емітента

Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб

Повне найменування Публiчне акцiонерне товариство "Український науково-дослiдний iнститут авiацiйної технологiї"
Серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію Серiя ААБ № 429361
Дата державної реєстрації 14.07.1994
Місцезнаходження м. Київ, 04080, вул. Фрунзе 19-21
Статутний капітал (грн.) 4197480
Чисельність працівників (чол.) 58
Відсоток акцій (часток, паїв), що належать державі 50.001
Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
Органи управління емітента 1. Загальнi збори 2. Наглядова рада 3. Правлiння 4. Ревiзiйна комiсiя
Посадові особи емітента 1. Голова правлiння - Кривов Георгiй Олексiйович 2. Член правлiння - Матвiєнко Валерiй Андрiйович 3. Член правлiння, головний бухгалтер - Тимошенко Тетяна Миколаївна 4. Член правлiння - Крисiн Микола Iванович 5. Голова ревiзiйної комiсiї - Кулик Свiтлана Василiвна 6. Член ревiзiйної комiсiї - Гробовець Олена Миколаївна 7. Член ревiзiйної комiсiї - Чумак Надiя Олександрiвна 8. Голова наглядової ради - Майстренко Вiталiй Степанович 9. Заступник голови наглядової ради - Зеленюк Сергiй Сергiйович 10. Член наглядової ради товариства - Клименко Артем Ростиславович 11. Член наглядової ради - Голуб Василь Тихонович 12. Член наглядової ради - Гаман Андрiй Вiкторович
Засновники емітента Мiнiстерство машинобудування, вiйськово-промислового комплексу i конверсiї України, ЕДРПОУ 00013942
Інформація щодо участі підприємства у створенні інших підприємств, установ та організацій Товариство не приймає участi у створеннi iнших пiдприємств, установ та органiзацiй.

Основні види діяльності

Код за КВЕД Найменування
72.19 Дослiдження й експерементальнi розробки у сферi iнших природничих i технiчних наук;
71.20 Технiчнi випробування та дослiдження;
68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна;