АТ УкрНДІАТ

     
 
Дата розміщення: 20.04.2013

Звіт за 1 квартал 2013 року


Коди
    Дата (рік, місяць, число)
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Український науково-дослiдний iнститут авiацiйної технологiї" за ЄДРПОУ 14308552
Територія   за КОАТУУ 8038500000
Організаційно-правова форма господарювання   за КОПФГ 234
Орган державного управління   за СПОДУ
Вид економічної діяльності   за КВЕД 72.19
Середня кількість працівників    
Одиниця виміру тис. грн.    
Адреса вул. Фрунзе, б. 19-21, м. Київ, 04080
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

Звіт про власний капітал
за 1 квартал 2013 р.

Стаття Код рядка Зареєстро-ваний капітал Капітал у дооцін-ках Додатко-вий капітал Резер-вний капітал Нерозпо-ділений прибуток (непокритий збиток) Неопла-чений капітал Вилу - чений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000
Коригування: Зміна облікової політики 4005
Виправлення помилок 4010
Інші зміни 4090
Скоригований залишок на початок року 4095
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100
Інший сукупний дохід за звітний період 4110
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди) 4200
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205
Відрахування до резервного капіталу 4210
Внески учасників: Внески до капіталу 4240
Погашення заборгованості з капіталу 4245
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток) 4260
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270
Вилучення частки в капіталі 4275
Інші зміни в капіталі 4290
Разом змін у капіталі 4295
Залишок на кінець року 4300

Керівник
Головний бухгалтер