АТ УкрНДІАТ

     
 
Дата розміщення: 20.04.2013

Звіт за 1 квартал 2013 року


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 19.04.2013
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Український науково-дослiдний iнститут авiацiйної технологiї" за ЄДРПОУ 14308552
Територія   за КОАТУУ 8038500000
Організаційно-правова форма господарювання   за КОПФГ 234
Орган державного управління   за СПОДУ
Вид економічної діяльності   за КВЕД 72.19
Середня кількість працівників 58    
Одиниця виміру тис. грн.    
Адреса вул. Фрунзе, б. 19-21, м. Київ, 04080
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

Звіт про фінансові результати (Звіт просукупний дохід)
за 1 квартал 2013 р.

І.ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції(товарів, робіт, послуг) 2000 613 989
Собівартість реалізованої продукції (товарів,робіт, послуг) 2050 (536) (771)
Валовий: прибуток 2090 77 218
збиток 2095 (0) (0)
Іншіопераційні доходи 2120 1653 1845
Адміністративні витрати 2130 (1336) (1589)
Витрати на збут 2150 (0) (0)
Інші операційні витрати 2180 (613) (441)
Фінансовий результат від операційної діяльності:прибуток 2190 0 33
збиток 2195 (219) (0)
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 1
Інші доходи 2240 695 714
Фінансові витрати 2250 (0) (0)
Втрати від участі в капіталі 2255 (0) (0)
Інші витрати 2270 (448) (634)
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 28 114
збиток 2295 (0) (0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 -3
Прибуток (збиток) від припиненої діяльностіпісля оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 28 111
збиток 2355 (0) (0)

II.СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованихта спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншимсукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 28 111

III.ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Матеріальні затрати 2500 794 1173
Витрати на оплату праці 2505 776 1046
Відрахування на соціальні заходи 2510 268 362
Амортизація 2515 724 735
Інші операційні витрати 2520 0 141
Разом 2550 2562 3457

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 2600 104937 104937
Скоригована середньорічна кількість простихакцій 2605 0.26683 1.05778
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну простуакцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Доходи та витрати Товариства включалися до складу Звiту про фiнансовi результати на пiдставi принципiв нарахування та вiдповiдностi. Тому доходи i витрати визначалися, коли вони вiдбувалися i вiдображалися в бухгалтерському облiку та фiнансовому звiтi тих перiодiв, до яких вони належать. Витрати визнавалися на основi прямого зв’язку мiж ними та отриманими доходами.
За I квартал 2013 року дохiд (виручка) вiд реалiзацiї товарiв робiт послуг (за науково-дослiднi роботи та поставку механiзованого iнструменту) склав 635,0 тис. грн., в т.ч.:
- Компанiя "Shangshai Electric International Economic & Trading Co.,Ltd" (КНР) – 502,8 тис. грн.;
- ДП «Антонов» (Україна) – 132,0 тис. грн.
Iншi операцiйнi доходи за I квартал 2013 року склали 1653,0 тис. грн., в т.ч.:
- дохiд вiд операцiйної оренди – 1204,0 тис. грн.;
- дохiд вiд реалiзацiї iноземної валюти – 4,0 тис. грн.;
- дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi – 10,0 тис. грн.;
- дохiд вiд компенсацiї орендарями комунальних послуг – 434,0 тис. грн.;
- одержанi штрафи, пенi – 1,0 тис. грн.
Iншi доходи за I квартал 2013 року склали 695,0 тис. грн. i включили в себе:
- знос дооцiненної вартостi по групi «Будинки i споруди» - 293,0 тис. грн.;
- знос нематерiальних активiв – право користування земельними дiлянками – 395,0 тис. грн.;
- амортизацiя безкоштовно отриманих основних засобiв – 7,0 тис. грн.
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї за I квартал 2013 року склала 536,0 тис. грн. i включила в себе:
- витрати на сировину i основнi матерiали – 362,0 тис. грн.;
- витрати на паливо та електроенергiю – 49,0 тис. грн.;
- витрати на оплату працi та вiдрахування на соцiальнi заходи – 112,0 тис. грн.;
- амортизацiю основних засобiв – 3,0 тис. грн.;
- послуги стороннiх органiзацiй – 10,0 тис. грн. (витрати на перевезення, страхування, фарбування iнструменту та iнше).
Адмiнiстративнi витрати за I квартал 2013 року склали 1336,0 тис. грн.
Iншi операцiйнi витрати за I квартал 2013 року склали 613,0 тис. грн. i включили вiдшкодування комунальних послуг орендарями та частину заробiтної плати обслуговуючого орендну дiяльнiсть персоналу та iнше.
Iншi витрати за I квартал 2013 року склали – 448,0 тис. грн. i включили знос нематерiальних активiв (право користування земельними дiлянками), частину орендної плати за землю та iншi витрати на обслуговування дiяльностi Товариства.
За результатами дiяльностi Товариства за I квартал 2013 року чистий прибуток склав 28,0 тис. грн.