АТ УкрНДІАТ

     
 
Дата розміщення: 20.04.2013

Звіт за 1 квартал 2013 року


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 19.04.2013
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Український науково-дослiдний iнститут авiацiйної технологiї" за ЄДРПОУ 14308552
Територія   за КОАТУУ 8038500000
Організаційно-правова форма господарювання   за КОПФГ 234
Орган державного управління   за СПОДУ
Вид економічної діяльності   за КВЕД 72.19
Середня кількість працівників    
Одиниця виміру тис. грн.    
Адреса вул. Фрунзе, б. 19-21, м. Київ, 04080
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
за 1 квартал 2013 р.

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 23303 22908
первісна вартість 1001 24883 24883
накопичена амортизація 1002 1580 1975
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0
Основні засоби 1010 86627 86296
первісна вартість 1011 194413 194419
знос 1012 107786 108123
Інвестиційна нерухомість 1015 0 0
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 0 0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0
Інші необоротні активи 1090 546 546
Усього за розділом I 1095 110476 109750
II. Оборотні активи Запаси 1100 892 995
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 508 612
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами 1130 0 0
з бюджетом 1135 0 52
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 52
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 367 188
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 894 705
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0
Інші оборотні активи 1190 71 178
Усього за розділом II 1195 2732 2730
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 113208 112480
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал Зареєстрований капітал 1400 4198 4198
Капітал у дооцінках 1405 106758 106063
Додатковий капітал 1410 423 415
Резервний капітал 1415 700 700
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 196 224
Неоплачений капітал 1425 (0) (0)
Вилучений капітал 1430 (0) (0)
Усього за розділом I 1495 112275 111600
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 98 60
Цільове фінансування 1525 0 0
Усього за розділом II 1595 98 60
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0
товари, роботи, послуги 1615 0 0
розрахунками з бюджетом 1620 177 175
у тому числі з податку на прибуток 1621 7 0
розрахунками зі страхування 1625 52 38
розрахунками з оплати праці 1630 96 78
Поточні забезпечення 1660 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 0 1
Усього за розділом IІІ 1695 835 820
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
Баланс 1900 113208 112480

Керівник Г.О. Кривов
Головний бухгалтер О.О. Гриценко

АТ УкрНДIАТ здiйснює облiкову полiтику на основi Закону «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16 липня 1999 року № 996-ХIV, Стандартiв бухгалтерського облiку та обраної облiкової полiтики.
Фiнансова звiтнiсть Товариства складена у нацiональнiй валютi України. При веденнi бухгалтерського облiку та складаннi фiнансової звiтностi використовуються тi професiональнi судження та положення систем облiку, котрi дозволяють однозначно тлумачити iнформацiю фiнансової звiтностi.
Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.03.2013 року склала 194 419 тис. грн., знос 108 123 тис. грн., залишкова вартiсть 86 296 тис. грн. (на початок звiтного перiоду первiсна – 194 413 тис. грн., знос – 107 786 тис. грн., залишкова – 86 627 тис. грн.).
На дооцiнку основних засобiв по групi «Будинки i споруди» Товариство нараховує знос, який списується з капiталу у дооцiнках ряд. 1405 Ф1 Баланс (Звiт про фiнансовий стан) i одночасно включається в дохiд.
У 2013 роцi Товариство використовує модель оцiнки основних засобiв за його собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Амортизацiя нараховувалась пооб’єктно, прямолiнiйним методом.
Основних засобiв, переданих у заставу або тимчасово виведених з експлуатацiї для продажу не було. У I кварталi 2013 року було придбано основних засобiв на суму 5,0 тис. грн. (у I кварталi 2012 року – 7,2 тис. грн.), iнших необоротних матерiальних активiв на суму 1,0 тис. грн. (у I кварталi 2012 року – 7,4 тис. грн.).
Станом на 31.03.2013 року первiсна вартiсть нематерiальних активiв (право користування земельними дiлянками) склала 24 883 тис. грн., знос 1 975 тис. грн., залишкова вартiсть – 22 908 тис. грн. (на початок звiтного перiоду первiсна – 24 883 тис. грн., знос 1 580 тис. грн., залишкова вартiсть – 23 303 тис. грн.).
Вартiсть нематерiального активу амортизується i знос списується з капiталу у дооцiнках ряд. 1405 Ф1 Баланс (Звiт про фiнансовий стан) i одночасно включається в дохiд для вирiвнювання.
У 2013 роцi Товариство використовує модель оцiнки нематерiальних активiв за його собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi.
Для амортизацiї нематерiального активу використовується метод прямолiнiйного нарахування протягом термiну їх корисної служби. В звiтному перiодi не було НМА , переданих у заставу.
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств, iншi фiнансовi iнвестицiї станом на початок та кiнець звiтного перiоду вiдсутнi.
Станом на 31.03.2013 року на балансi пiдприємства знаходилося запасiв на загальну суму 995,0 тис. грн. (на початок звiтного перiоду – 892,0 тис. грн.), з них:
- виробничi запаси 269,0 тис. грн., в т.ч.:
а) сировина та матерiали – 231,0 тис. грн.;
б) купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючi – 33,0 тис. грн.;
в) паливо – 1,0 тис. грн.;
г) запаснi частини – 4,0 тис. грн.;
- незавершене виробництво – 649,0 тис. грн.;
- товари – 77,0 тис. грн.
Сума дебiторської заборгованостi на початок перiоду складала 875,0 тис. грн., станом на 31.03.2013 року склала 852,0 тис. грн.
Заборгованiсть за товари, роботи, послуги станом на 31.03.2013 року склала 612,0 тис. грн. (508,0 тис. грн. на початок перiоду), в т.ч. ПрАТ Авiакомпанiя «Українськi вертольоти» - 260,5 тис. грн., ПАТ «Страхова компанiя Народна» - 134,9 тис. грн., ТОВ «IАЦ ЕКСОР» - 51,6 тис. грн., СПД Доброханська С.Г. – 40,1 тис. грн., ТОВ «Мув та Злотник» - 17,5 тис. грн. З неї поточна – 320,6 тис. грн.
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом станом на 31.03.2013 року склала 52,0 тис. грн. (з податку на прибуток).
В статтi «Iнша поточна дебiторська заборгованiсть» на дату балансу вiдображена:
- дебiторська заборгованiсть за виданими авансами , станом на 31.03.2013 року складає
94,0 тис. грн. (на початок звiтного перiоду – 284,0 тис. грн.), у т.ч. КП «БТI» - 10,1 тис. грн., ПАТ «Київенерго» - 55,0 тис. грн., ТОВ «Карт-Ойл Лтд» - 8,8 тис. грн., ТОВ «Фiнпрайс» - 11,3 тис. грн.;
- витрати майбутнiх перiодiв – 30,0 тис. грн. (витрати на оплату працi по ще не вiдкритим роботам та пiдписка на перiодичнi видання «Взлет» та «Авиационная промышленность»);
- iнша – 64,0 тис. грн.

Довгострокової дебiторської заборгованостi товариство не має.
Власний капiтал АТ УкрНДIАТ станом на 31.03.2013 р. становить: 111 600,0 тис. грн. та складається з : статутного капiталу у розмiрi 4198,0 тис. грн.; резервного капiталу – 700,0 тис. грн.; капiталу у дооцiнках – 106 063,0 тис. грн., що включило дооцiнку основних засобiв та оцiнку нематерiального активу - право користування земельною дiлянкою, додаткового капiталу – 415,0 тис. грн. та нерозподiленого прибутку – 224,0 тис. грн.
За результатами I кварталу 2013 року чистий прибуток склав 28,0 тис. грн.
Довгостроковi забезпечення станом на 31.03.2013 року склали 60,0 тис. грн. – це забезпечення фонду соцiального забезпечення трудового колективу, матерiального стимулювання працiвникiв товариства та забезпечення фонду розвитку виробництва товариства, в т.ч. на модернiзацiю внутрiшнього виробництва, впровадження ресурсозберiгаючих та енергоефективних технологiй.
Товариство не має неоплаченого та вилученого капiталу.
Довгострокових зобов’язань не має.
Поточнi зобов’язання АТ УкрНДIАТ станом на 31.03.2013 року склали 820,0 тис. грн. (на початок звiтного перiоду 835,0 тис. грн.), з них:
а) з бюджетом – 175,0 тис. грн., в т.ч.:
- податок з доходiв фiзичних осiб – 14,3 тис. грн.;
- податок на додану вартiсть – 92,3 тис. грн.;
- орендна плата за землю – 68,4 тис. грн.;
б) зi страхування (єдиний соцiальний внесок) – 38,0 тис. грн.;
в) з оплати працi – 78,0 тис. грн. (заборгованiсть є поточною за березень 2013 р.);
г) з одержаних авансiв за роботи, послуги – 504,0 тис. грн. (ДП «АНТОНОВ» - 369,7 тис. грн., ЗАО «ГСС» - 134,1 тис. грн.);
д) з учасниками (дивiденди) – 24,0 тис. грн.
В залежностi вiд економiчної ситуацiї, на яку АТ УкрНДIАТ впливати не може, правлiння АТ УкрНДIАТ постiйно працює над програмою заходiв, метою яких є збереження прибутковостi Товариства, розширення кола можливих партнерiв-замовникiв та росту об’ємiв робiт.
Заборгованостi по заробiтнiй платi, вiдрахування до бюджету, Пенсiйного фонду та iнших обов’язкових платежiв iнститут за перiод функцiонування у формi акцiонерного товариства (з 1994 року) не має.